Hvem er vi?


Efter repræsentantskabsmødet 2018 er sammensætningen af
repræsentantskabet følgende:

Formand for repræsentantskabet
Professor Katherine Richardson Christensen, Biologisk Institut,
Københavns Universitet

Fra Dansk Dendrologisk Forening
Statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen
Professor Erik Dahl Kjær
Forstkandidat Hans Erik Lund
Lektor emerita, cand.scient. Jette Dahl Møller
Christian Mørk Hansen

Fra Danmarks Naturfredningsforening
Cand.scient. Henrik Jørgensen

Fra Dansk Planteskoleejerforening
Planteskoleleder Torben Leisgaard Jensen

Fra Dansk Skovforening
Sognepræst Jørgen Kappel Hansen

Fra Danske Anlægsgartnermestre
Anlægsgartnermester Leif Rasmussen

Fra Danske Landskabsarkitekter
Landskabsarkitekt Elzélina Van Melle

Fra Det Danske Haveselskab
Bente Siiger Lustü

Fra Det Danske Rosenselskab
Lilian Skønager

Fra Hedeselskabet
Regionschef Christian Als

Fra Kommunale Park- og Landskabsforvaltere
Landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen

Fra Skov og Landskab, Københavns Universitet
Arboretmester Ole Rasmus Byrgesen

Fra Skovhistorisk Selskab
Vakant

Fra Slots- og Ejendomsstyrelsen
Slotshavechef, landskabsarkitekt Niels Mellergaard

Enkeltmedlemmer
Landskabsarkitekt Tove Hyllested
Lektor Marie Riegels Melchior
Skov- og landskabsingeniør Christian Ticheler Søborg

Forretningsudvalget
Niels Juhl Bundgaard Jensen (formand)
Elzélina Van Melle (sekretær)
Hans Erik Lund (kasserer)
Jette Dahl Møller
Torben Leisgaard Jensen

Sekretariat
Sekretariatsleder Henni Steffensen