Fundats


§ 1
Fondens navn er "Fonden for Træer og Miljø".
Fondens virksomhedsområde er Danmark.
Fondens hjemsted er Frederiksberg.

§ 2
Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for inden for landets grænser at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende.

§ 3
Fondens organer er repræsentantskabet og forretningsudvalget. Medlemmerne er ulønnede.

§ 4
Repræsentantskabet består af indtil 22 medlemmer. Formanden udpeges af Dansk Dendrologisk Forening. Af de øvrige medlemmer udpeges mindst 12 institutioner og foreninger med tilknytning til fondens formål eller med særlig interesse for dens arbejde.
Til fondens første repræsentantskab udpeger Dansk Dendrologisk Forening foruden formanden indtil 5 medlemmer, og de nedennævnte 11 institutioner og foreninger hvert et medlem
Danmark Naturfredningsforening.
Dansk Planteskoleejerforening.
Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole *).
De samvirkende danske Haveselskaber.
Foreningen Danske Landskabsarkitekter.
Havebrugshistorisk Selskab.
Inspektoratet for de kgl. Haver.
Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur.
Stads- og Kommunegartnerforeningen.
Repræsentantskabet bestemmer fremtidig selv, hvilke institutioner og foreninger der skal anmodes om at udpege repræsentanter, og kan tillige supplere sig selv med enkeltpersoner med særlig interesse for fonden.

§ 5
Repræsentantskabets formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år. Genvalg kan finde sted.

§ 6
Repræsentantskabet afholder ordinært møde én gang årligt inden udgangen af maj måned. Ekstraordinært møde afholdes, når mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer forlanger det, eller forretningsudvalget beslutter det. Begæring om et sådant møde skal indeholde oplysning om, hvilke emner der ønskes forhandlet på mødet.
Indkaldelse til ordinært og ekstraordinært møde skal ske skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af dets medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af at stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget.
Til forandring i eller tillæg til fundatsen, til køb, salg og pantsætning af fast ejendom og til beslutning om opløsning af fonden kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer, samt efterfølgende godkendelse af Civilretsdirektoratet.

§ 7
Repræsentantskabet træffer beslutning om beretning, regnskab, budget, køb, salg og pantsætning af fastejendom, fundatsændringer og –tillæg samt selskabets opløsning og behandler i øvrigt de sager, som forretningsudvalget forelægger.

§ 8
Forretningsudvalget består af 3 til 6 medlemmer, som for et år ad gangen vælges af repræsentantskabet af dets midte. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af ledighed kan forretningsudvalget indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde supplere sig selv blandt medlemmerne af repræsentantskabet. forretningsudvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

§ 9
Forretningsudvalget holder møde så ofte det efter formandens skøn er nødvendigt. Endvidere kan ethvert medlem af forretningsudvalget forlange dette indkaldt. Indkaldelse til møde skal ske med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Forretningsudvalget kan antage den nødvendige lønnede medhjælp.

§ 10
Forretningsudvalget træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af fondens formål og er ansvarlig for udarbejdelse af budget og for regnskabets førelse.

§ 11
Fonden tegnes af formanden for fondens forretningsudvalg sammen med kassereren eller sekretæren. I formandens fravær tegnes fonden af kassereren og sekretæren i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes fonden af det samlede forretningsudvalg.

§ 12
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 13
Fondens midler ved stiftelsen er skænket af Dansk Dendrologisk Forening. Fremtidige midler tilvejebringes ved gaver, indsamlinger, legater, tilskud fra offentlige myndigheder m.v. samt på anden måde efter repræsentantskabets afgørelse. Midler, der ikke umiddelbart anvendes, anbringes efter de gældende regler for anbringelse af legatmidler under offentligt tilsyn.
Fondens værdipapirer skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende fonden. De skal prohiberes af Civilretsdirektoratet.

§ 14
Såfremt repræsentantskabet beslutter at opløse fonden, jf. § 6, stk. 4, foretager forretningsudvalget efter samråd med Dansk Dendrologisk Forening indstilling til Civilretsdirektoratet om, hvorledes der skal forholdes med fondens kapital.

§ 15
Nærværende fundats bliver at forelægge Civilretsdirektoratet til stadfæstelse. Ændringer i og tilføjelser til fundatsen kan kun foretages med Civilretsdirektoratets godkendelse.

*) Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fusionerede i 2007 med Københavns Universitet under navnet LIFE