Støt Fonden


Støttekredsen
Fonden har en kreds af medlemmer – private, virksomheder, organisationer m.v., som gennem deres kontingent bidrager til Fondens arbejde og er med til at gøre Danmark mere grønt – samt støtte videreudviklingen af samlingerne i Gerlevparken ved Jægerspris, der ejes og drives af Fonden.

Fonden er en selvejende institution, der ikke modtager støtte fra det offentlige. Alle administrationsomkostninger dækkes af egne midler, og al faglig støtte til projekter ydes vederlagsfrit af fagfolk, der er tilknyttet Fonden.

Fonden er af SKAT godkendt som almennyttig fond i henhold til ligningslovens § 8A, og er således ikke indkomst-skattepligtig og berettiget til at modtage gaver med den virkning, at giveren kan få fradrag for disse i sin indkomst inden for de i loven fastsatte grænser.

Ifølge de nye regler fra og med 2012 er der intet bundfradrag. Man får fradrag for alle bidrag til hver forening, altså også for beløb under 500 kr. Man kan højst få fradrag for 14.500 kr., hvis man samlet giver 14.500 kr. og derover. For at opnå fradraget giver man sit cpr.nr. til fonden, der derefter indberetter beløbet til SKAT.

Støttekreds-medlemmer modtager Fondens årsskrift og inviteres til at overvære det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes i maj måned. Mødet afholdes enten som et dagsmøde, hvor der arrangeres foredrag og/eller rundvisning. Eller mødet arrangeres over en week-end med større ekskursion og fælles aftensarrangement.
Møderne afholdes forskellige steder i Danmark.

Støtte til Fonden går ubeskåret til uddeling af træer og buske.

Kontingent
Årlige kontingent for private = kr. 200
Årlige kontingent for virksomheder og institutioner m.v. = kr. 400.
Kontingent indbetales på Fondens konto i Sydbank:
Reg. nr. 6735 konto nr. 1866578

Andre måder at støtte Fondens arbejde på:

Gavebrev
Større fradrag kan opnås ved at oprette et gavebrev, i henhold til hvilket man forpligter sig til årligt over en periode på mindst 10 år af yde et fast beløb.

Testamente
Man kan ved oprettelse af testamente betænke Fonden og på den måde støtte arbejdet med at bevare eller nyskabe beplantninger i Danmark.